Našou snahou je, byť pre našich klientov preferovaným partnerom, ktorý pre nich zabezpečí komplexné služby pri riešení rôznych požiadaviek na bezpečnosť, kvalitu a spoľahlivosť systémov a výrobkov.

Činnosti TÜV Thüringen e.V. – notifikovanej organizácie NB0090:

Posudzovanie zhody podľa príslušných modulov Smerníc EÚ, vystavenie certifikátov so značkou CE0090:

 • Smernica 2014/29/EU - SPVD – Nariadenie vlády č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
 • Smernica PED 2014/68/EU – PED – Nariadenie vlády č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
 • Smernica 2010/35/EC - Zákon 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach
 • Nariadenie EP a Rady 305/2011 o stavebných výrobkoch - Zákon 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch - Vyhláška 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
 • Smernica 2014/33/EU - Lifts – Nariadenie vlády č. 235/2015 Z. z. o sprístupňovaní na trhu výťahov a bezpečnostných komponentov
 • Nariadenie EP a Rady 2016/424 o zariadeniach určených na osobnú lanovú dopravu

Činnosti vykonávané v rámci skupiny TÜV Thüringen:

 • skúšky a certifikácia personálu pre vykonávanie nerozoberateľných spojov podľa prislúchajúcich noriem
  (zvárači-ISO 9606-, operátori-ISO 14732, spájkovači-ISO 13585) a špeciálnych predpisov ako napr. AD2000 Merkblatt,
 • overovanie a schvaľovanie technologických postupov zvárania podľa EU noriem a špeciálnych predpisov ako napr. AD2000 Merkblatt
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov tlakových zariadení podľa PED 2014/68/EU a EN 13445, EN 12952, AD2000-Merkblatt HP0,
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov materiálov pre tlakové zariadenia podľa PED 2014/68/EU, AD2000-Merkblatt W0 a materiálov pre stavebné výrobky podľa CPR 305/2011,
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov oceľových konštrukcií podľa EN 1090-1, EN 1090-2
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov hliníkových konštrukcií podľa podľa EN 1090-3
 • certifikácia zabezpečenia kvality pri zváraní podľa ISO 3834-2, -3, -4
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov podľa EN ISO 15085–2 osvedčenie spôsobilosti pre výrobu zváraných koľajových vozidiel a ich častí pre železnice EÚ a certifikácia spôsobilosti pre opravy koľajových vozidiel a ich častí podľa DIN 27201-6,
 • skúšky základných kovových materiálov a ich individuálne posúdenie,
 • preberanie základných kovových materiálov, vystavenie certifikátov podľa EN 10204 – 3.2 a prenos značiek, certifikácia podľa AD 2000 pre Odborné prenášanie značiek
 • technický dozor pri výrobe zváraných konštrukcií a tlakových zariadení, ako nezávislá tretia strana,
 • certifikácia výrobcov a výrobkov podľa ASME Code, IBR a ďalších medzinárodných predpisov

Činnosti TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.:

Certifikácia osôb

Ako certifikačný orgán osôb v zmysle EN ISO/IEC 17024 (COO) v oblasti nedeštruktívneho skúšania (NDT), na základe Osvedčenia o akreditácii č. O-025 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).

VT
– skúšanie vizuálnymi metódami – Stupeň 1, 2, 3
PT
– skúšanie kapilárnymi metódami – Stupeň 1, 2, 3
MT
– skúšanie magnetickou práškovou metódou – Stupeň 1, 2, 3
RT
– skúšanie prežarovaním – Stupeň 1, 2, 3
RT
– D skúšanie prežarovaním – digitálna a počítačová rádiografia – Stupeň 1, 2, 3
UT
– skúšanie ultrazvukom – Stupeň 1, 2, 3
UT
-TOFD – skúšanie ultrazvukom metódou TOFD – Stupeň 1, 2, 3
UT
-PA – skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array – Stupeň 1, 2, 3
LT
– skúšanie tesnosti (B, C) – Stupeň 1, 2, 3
VT
-ThP – skúšanie zvarových spojov termoplastov metódou VT – Stupeň 1, 2

pre výrobkové sektory c, w, wp, t, f, p (p len pre metódu VT) a ich kombinácie a pre priemyselné sektory H (Výroba) a Is (Servisné skúšanie)


Schvaľovanie NDT pracovníkov podľa smernice o tlakových zariadeniach (PED)

Ako uznaná organizácia tretej strany (RTPO) podľa Prílohy 1 bod 3.1.3 nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní na trhu tlakových zariadení / Smernice 2014/68/EU,
na základe Rozhodnutia o autorizácii č. UNMS/00845/2021-801 001689/2021 vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS SR)

VT – skúšanie vizuálnymi metódami
PT
– skúšanie kapilárnymi metódami
MT
– skúšanie magnetickou práškovou metódou
RT
– skúšanie prežarovaním
UT – skúšanie ultrazvukom
LT – skúšanie tesnosti

Potrebné informácie nájdete tu:

Certifikácia systémov manažérstva

Ako certifikačný orgán v zmysle ISO/IEC 17021-1:2015 a ISO/IEC 17021-3:2017 (COSM), podľa ISO 9001:2015, na základe Osvedčenia o akreditácii č. O-085 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).