Našou snahou je, byť pre našich klientov preferovaným partnerom, ktorý pre nich zabezpečí komplexné služby pri riešení rôznych požiadaviek na bezpečnosť, kvalitu a spoľahlivosť systémov a výrobkov.

Činnosti TÜV Thüringen e.V. – notifikovanej organizácie NB0090:

Posudzovanie zhody podľa príslušných modulov Smerníc EÚ, vystavenie certifikátov so značkou CE0090:

 • Smernica 2014/29/EU - SPVD – o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
 • Smernica PED 2014/68/EU – PED – o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
 • Smernica 2010/35/EC - o prepravovateľných tlakových zariadeniach
 • Nariadenie EP a Rady 305/2011 o stavebných výrobkoch - CPR o stavebných výrobkoch
 • Smernica 2014/33/EU - Lifts – o sprístupňovaní na trhu výťahov a bezpečnostných komponentov
 • Nariadenie EP a Rady 2016/424 o zariadeniach určených na osobnú lanovú dopravu

Činnosti vykonávané v rámci skupiny TÜV Thüringen:

 • skúšky a certifikácia personálu pre vykonávanie nerozoberateľných spojov podľa prislúchajúcich noriem
  (zvárači-ISO 9606-, operátori-ISO 14732, spájkovači-ISO 13585) a špeciálnych predpisov ako napr. AD2000 Merkblatt,
 • overovanie a schvaľovanie technologických postupov zvárania podľa EU noriem a špeciálnych predpisov ako napr. AD2000 Merkblatt
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov tlakových zariadení podľa PED 2014/68/EU a EN 13445, EN 12952, AD2000-Merkblatt HP0,
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov materiálov pre tlakové zariadenia podľa PED 2014/68/EU, AD2000-Merkblatt W0 a materiálov pre stavebné výrobky podľa CPR 305/2011,
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov oceľových konštrukcií podľa EN 1090-1, EN 1090-2
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov hliníkových konštrukcií podľa podľa EN 1090-3
 • certifikácia zabezpečenia kvality pri zváraní podľa ISO 3834-2, -3, -4
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov podľa EN ISO 15085–2 osvedčenie spôsobilosti pre výrobu zváraných koľajových vozidiel a ich častí pre železnice EÚ a certifikácia spôsobilosti pre opravy koľajových vozidiel a ich častí podľa DIN 27201-6,
 • skúšky základných kovových materiálov a ich individuálne posúdenie,
 • preberanie základných kovových materiálov, vystavenie certifikátov podľa EN 10204 – 3.2 a prenos značiek, certifikácia podľa AD 2000 pre Odborné prenášanie značiek
 • technický dozor pri výrobe zváraných konštrukcií a tlakových zariadení, ako nezávislá tretia strana,
 • certifikácia výrobcov a výrobkov podľa ASME Code, IBR a ďalších medzinárodných predpisov

Činnosti TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.:

Oprávnená právnická osoba

Ako oprávnená právnická osoba, ktorá má udelené oprávnenie č. OPO-0001/21 na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

Overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zahŕňa:

 • overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto činnosti,
 • vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie úradnej skúšky a inej skúšky podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov,
 • overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie preukazu alebo osvedčenia a
 • posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska.


Termíny overenia odbornej spôsobilosti fyzických osôb

Dátum

Čas

Miesto

08.01.2024

09:00

ČS LPG, Bratislavská cesta, Komárno

15.01.2024

08:00

Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš

17.01.2024

09:00

SK-fuel s.r.o., Vajanského 144, Spišské Vlachy

24.01.2024

16:00

ČS Slovnaft, Zlaté Piesky, Bratislava

25.01.2024

08:00

Buildsys, a.s., Land Rover, Nitra

25.01.2024

09:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

15.02.2024

09:00

Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš

20.02.2024

13:00

Elšpec HL s.r.o., Nové Zámky

21.02.2024

13:00

Tatramat Quasar a.s., Hlavná 51, 059 51 Poprad

22.02.2024

09:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

23.02.2024

09:00

TTSK, Banská Bystrica

26.02.2024

10:00

OBI, Košice

29.02.2024

13:00

Akadémia Consulting, Prievidza

13.03.2024

09:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

15.03.2024

10:00

ČS Slovnaft, Štúrovo

18.03.2024

08:00

ČS Slovnaft, Levice

18.03.2024

12:00

Kia Žilina, Teplička nad Váhom

19.03.2024

13:00

Elšpec HL s.r.o., Nové Zámky

25.03.2024

09:00

ČS Slovnaft, Zlaté piesky Bratislava

26.03.2024

09:00

ČS Slovnaft, Topoľčany

28.03.2024

09:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

28.03.2024

09:00

Kia Žilina – Teplička nad Váhom

11.04.2024

10:00

ČS Slovnaft, Hlohovec

15.04.2024

09:00

OBI, Zvolen

16.04.2024

13:00

Elšpec HL s.r.o., Nové Zámky

23.04.2024

09:00

ČS LPG - PZ, Rožňava - Brzotín

24.04.2024

10:00

ČS LPG - PZ, Panónska, Bratislava

25.04.2024

09:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

07.05.2024

08:00

Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš

07.05.2024

10:00

ČS LPG Michalovce

14.05.2024

10:00

ČS LPG Košice

15.05.2024

10:00

ČS LPG Svidník

21.05.2024

13:00

Elšpec HL s.r.o., Nové Zámky

23.05.2024

09:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

28.05.2024

09:00

ČS Slovnaft, Svitská 1, Poprad - Predné Hony

30.05.2024

09:00

TTSK Banská Bystrica

03.06.2024

09:00

Lučenec

04.06.2024

10:00

ČS LPG, Stará Ľubovňa

13.06.2024

14:00

ČS Slovnaft, Rimavská Sobota

18.06.2024

13:00

Elšpec HL s.r.o., Nové Zámky

20.06.2024

09:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

15.07.2024

10:00

Pumpa SK s.r.o., Kamenín

16.07.2024

11:00

Elšpec HL s.r.o. Nové Zámky

25.07.2024

09:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen


Certifikácia osôb

Ako certifikačný orgán osôb v zmysle EN ISO/IEC 17024 (COO) v oblasti nedeštruktívneho skúšania (NDT), na základe Osvedčenia o akreditácii č. O-025 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).

 • Skúšanie vizuálnymi metódami – VT (stupeň 1, 2, 3)
 • Skúšanie vizuálnymi metódami zvarových spojov výrobkov z termoplastov – VT-ThP (stupeň 1, 2)
 • Skúšanie kapilárnymi metódami – PT (stupeň 1, 2, 3)
 • Skúšanie magnetickými metódami – MT (stupeň 1, 2, 3)
 • Skúšanie tesnosti – LT (stupeň 1, 2, 3)
 • Skúšanie tesnosti – Tlaková metóda – LT-P (stupeň 1, 2)
 • Skúšanie tesnosti – Metóda zisťovania stopového plynu – LT-TG (stupeň 1, 2)
 • Rádiografické skúšanie (skúšanie prežarovaním) – RT (stupeň 1, 2, 3)
 • Rádiografické skúšanie – Filmová technika – RT-F (stupeň 1, 2, 3)
 • Rádiografické skúšanie – Filmová technika – Interpretácia filmu – RT-FI (stupeň 2)
 • Rádiografické skúšanie – Digitálna technika – RT-D (stupeň 1, 2, 3)
 • Rádiografické skúšanie – Digitálna technika – Interpretácia digitálneho obrazu – RT-DI (stupeň 2)
 • Rádiografické skúšanie – Rádioskopia – RT-S (stupeň 1, 2, 3)
 • Rádiografické skúšanie – Počítačová tomografia – RT-CT (stupeň 1, 2, 3)
 • Skúšanie ultrazvukom – UT (stupeň 1, 2, 3)
 • Skúšanie ultrazvukom – Meranie hrúbok – UT-T (stupeň 1, 2)
 • Skúšanie ultrazvukom – technika času prechodu – UT-TOFD (stupeň 1, 2, 3)
 • Skúšanie ultrazvukom – technika fázového poľa – UT-PA (stupeň 1, 2, 3)

pre výrobkové sektory c, w, wp, t, f a ich kombinácie a pre priemyselné sektory m (výroba) a s (skúšky pred prevádzkou a počas prevádzky, ktoré zahŕňajú výrobu m).

Certifikácia fyzických osôb vykonávajúcich činnosti na vyhradených technických zariadeniach (VTZ):

 • Overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia tlakového podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia plynového podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Schvaľovanie NDT pracovníkov podľa smernice o tlakových zariadeniach (PED)

Ako uznaná organizácia tretej strany (RTPO) podľa Prílohy 1 bod 3.1.3 nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní na trhu tlakových zariadení / Smernice 2014/68/EU,
na základe Rozhodnutia o autorizácii č. UNMS/01481/2024-801 - 002632/2024 vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS SR)

VT – skúšanie vizuálnymi metódami
PT
– skúšanie kapilárnymi metódami
MT
– skúšanie magnetickou práškovou metódou
RT
– skúšanie prežarovaním
UT – skúšanie ultrazvukom
LT – skúšanie tesnosti

Potrebné informácie nájdete tu:

Certifikácia systémov manažérstva

Ako certifikačný orgán v zmysle ISO/IEC 17021-1:2015 a ISO/IEC 17021-3:2017 (COSM), podľa ISO 9001:2015, na základe Osvedčenia o akreditácii č. O-085 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).

Certifikácia produktov

Ako certifikačný orgán výrobkov v zmysle ISO/IEC 17065:2012 (COV), na základe Osvedčenia o akreditácii č. P-057 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).

Inšpekcia

Ako inšpekčný orgán v zmysle ISO/IEC 17020:2012 (IO), na základe Osvedčenia o akreditácii č. I-055 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) dňa 15.11.2021 pre:

 • Tlakové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, plynové zariadenia a ich časti
 • Strojové zariadenia a ich časti, technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií
 • Zariadenia na prepravu nebezpečných látok

Posudzovanie zhody prepravovateľných tlakových zariadení

Ako Autorizovaná/Notifikovaná osoba č. 2930, na základe Rozhodnutia o autorizácii č. UNMS/01481/2024-801 - 002632/2024 zo dňa 06.03.2024 vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR).

Činnosti v oblasti prepravy nebezpečných vecí

Ako poverená organizácia, na základe Poverenia č. PO/ADR/01/2022 zo dňa 31.01.2022 vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR).

Ako poverená organizácia, na základe Rozhodnutia č. P-RID-01-2022 zo dňa 28.09.2022 vydaného Dopravným úradom Slovenskej republiky.

Činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania

Ako oprávnená organizácia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:

 • Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových (v plnom rozsahu)
 • Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových (v plnom rozsahu)
 • Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových (v plnom rozsahu)