Našou snahou je, byť pre našich klientov preferovaným partnerom, ktorý pre nich zabezpečí komplexné služby pri riešení rôznych požiadaviek na bezpečnosť, kvalitu a spoľahlivosť systémov a výrobkov.

Činnosti TÜV Thüringen e.V. – notifikovanej organizácie NB0090:

Posudzovanie zhody podľa príslušných modulov Smerníc EÚ, vystavenie certifikátov so značkou CE0090:

 • Smernica 2014/29/EU - SPVD – Nariadenie vlády č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu
 • Smernica PED 2014/68/EU – PED – Nariadenie vlády č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
 • Smernica 2010/35/EC - Zákon 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach
 • Nariadenie EP a Rady 305/2011 o stavebných výrobkoch - Zákon 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch - Vyhláška 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov
 • Smernica 2014/33/EU - Lifts – Nariadenie vlády č. 235/2015 Z. z. o sprístupňovaní na trhu výťahov a bezpečnostných komponentov
 • Nariadenie EP a Rady 2016/424 o zariadeniach určených na osobnú lanovú dopravu

Činnosti vykonávané v rámci skupiny TÜV Thüringen:

 • skúšky a certifikácia personálu pre vykonávanie nerozoberateľných spojov podľa prislúchajúcich noriem
  (zvárači-ISO 9606-, operátori-ISO 14732, spájkovači-ISO 13585) a špeciálnych predpisov ako napr. AD2000 Merkblatt,
 • overovanie a schvaľovanie technologických postupov zvárania podľa EU noriem a špeciálnych predpisov ako napr. AD2000 Merkblatt
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov tlakových zariadení podľa PED 2014/68/EU a EN 13445, EN 12952, AD2000-Merkblatt HP0,
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov materiálov pre tlakové zariadenia podľa PED 2014/68/EU, AD2000-Merkblatt W0 a materiálov pre stavebné výrobky podľa CPR 305/2011,
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov oceľových konštrukcií podľa EN 1090-1, EN 1090-2
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov hliníkových konštrukcií podľa podľa EN 1090-3
 • certifikácia zabezpečenia kvality pri zváraní podľa ISO 3834-2, -3, -4
 • certifikácia spôsobilosti výrobcov podľa EN ISO 15085–2 osvedčenie spôsobilosti pre výrobu zváraných koľajových vozidiel a ich častí pre železnice EÚ a certifikácia spôsobilosti pre opravy koľajových vozidiel a ich častí podľa DIN 27201-6,
 • skúšky základných kovových materiálov a ich individuálne posúdenie,
 • preberanie základných kovových materiálov, vystavenie certifikátov podľa EN 10204 – 3.2 a prenos značiek, certifikácia podľa AD 2000 pre Odborné prenášanie značiek
 • technický dozor pri výrobe zváraných konštrukcií a tlakových zariadení, ako nezávislá tretia strana,
 • certifikácia výrobcov a výrobkov podľa ASME Code, IBR a ďalších medzinárodných predpisov

Činnosti TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.:

Oprávnená právnická osoba

Ako oprávnená právnická osoba, ktorá má udelené oprávnenie č. OPO-0001/21 na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

Overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zahŕňa:

 • overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na odborné prehliadky a odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynov vrátane plnenia nádrží motorového vozidla plynom a vydávanie oprávnení na tieto činnosti,
 • vykonávanie prehliadky, riadenie a vyhodnocovanie alebo vykonávanie úradnej skúšky a inej skúšky podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach vrátane označenia vyhradeného technického zariadenia a vydávanie príslušných dokladov,
 • overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie preukazu alebo osvedčenia a
 • posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vydávanie odborného stanoviska.


Termíny overenia odbornej spôsobilosti fyzických osôb

Dátum

Čas

Miesto

17.01.2023

08:30

Elšpec H.L., s.r.o., Nové Zámky

19.01.2023

08:00

Elšpec H.L., s.r.o., Nové Zámky

24.01.2023

12:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

25.01.2023

09:00

GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš

07.02.2023

09:00

Elšpec H.L., s.r.o., Bratislava

14.02.2023

08:30

Elšpec H.L., s.r.o., Nové Zámky

16.02.2023

08:00

Elšpec H.L., s.r.o., Nové Zámky

21.02.2023

12:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

24.02.2023

08:00

Ryba Žilina, spol. s r.o., Žilina

14.03.2023

08:30

Elšpec H.L., s.r.o., Nové Zámky

16.03.2023

08:00

Elšpec H.L., s.r.o., Nové Zámky

21.03.2023

12:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

23.03.2023

12:00

REVIMONT-DG, s.r.o., Bystrička

24.03.2023

09:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

12.04.2023

09:00

GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš

18.04.2023

08:30

Elšpec H.L., s.r.o., Nové Zámky

20.04.2023

08:00

Elšpec H.L., s.r.o., Nové Zámky

20.04.2023

12:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

21.04.2023

08:00

GALMM s.r.o., Ružomberok

26.04.2023

12:00

JF spol. s.r.o., Zvolen, SLOVALCO, Žiar n. Hronom

02.05.2023

12:00

JF spol. s.r.o., Zvolen, ŽP, Podbrezová

10.05.2023

09:00

OBI, Košice

16.05.2023

08:30

Elšpec H.L., s.r.o., Nové Zámky

18.05.2023

08:00

Elšpec H.L., s.r.o., Nové Zámky

23.05.2023

12:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

24.05.2023

12:00

JF spol. s.r.o., Poprad

13.06.2023

08:30

Elšpec H.L., s.r.o., Nové Zámky

14.06.2023

12:00

pracovisko TTSK, Zvolenská cesta 39, B. Bystrica

15.06.2023

08:00

Elšpec H.L., s.r.o., Nové Zámky

20.06.2023

12:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

21.06.2023

12:00

pracovisko TTSK, Zvolenská cesta 39, B. Bystrica

23.06.2023

12:00

Mondi SCP, Ružomberok

28.06.2023

12:00

Mondi SCP, Ružomberok

17.07.2023

08:00

Archív SB, s.r.o., Liptovský Mikuláš

24.07.2023

09:00

pracovisko TTSK, Banská Bystrica

01.08.2023

09:00

pracovisko TTSK, Banská Bystrica

02.08.2023

09:00

ČS Slovnaft, Pohranice

17.08.2023

12:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

08.09.2023

09:00

pracovisko TTSK, Piaristická 1379/2, Nitra

13.09.2023

09:00

Tauris, Spišská Nová Ves

18.09.2023

09:00

pracovisko TTSK, Banská Bystrica

20.09.2023

09:00

ČS Slovnaft a.s., Žiar nad Hronom

21.09.2023

12:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

03.10.2023

09:00

GAJOS s.r.o., Liptovský Mikuláš

04.10.2023

09:00

ČS LPG, Rožňava

04.10.2023

14:30

ČS LPG, Rimavská Sobota

05.10.2023

09:00

ČS Slovnaft, Nitra-Klokočina

24.10.2023

12:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

21.11.2023

12:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen

19.12.2023

12:00

JF spol. s r.o., Smolenického 3, Zvolen


Certifikácia osôb

Ako certifikačný orgán osôb v zmysle EN ISO/IEC 17024 (COO) v oblasti nedeštruktívneho skúšania (NDT), na základe Osvedčenia o akreditácii č. O-025 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).

VT
– skúšanie vizuálnymi metódami – Stupeň 1, 2, 3
PT
– skúšanie kapilárnymi metódami – Stupeň 1, 2, 3
MT
– skúšanie magnetickou práškovou metódou – Stupeň 1, 2, 3
RT
– skúšanie prežarovaním – Stupeň 1, 2, 3
RT
– D skúšanie prežarovaním – digitálna a počítačová rádiografia – Stupeň 1, 2, 3
UT
– skúšanie ultrazvukom – Stupeň 1, 2, 3
UT
-TOFD – skúšanie ultrazvukom metódou TOFD – Stupeň 1, 2, 3
UT
-PA – skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array – Stupeň 1, 2, 3
LT
– skúšanie tesnosti (B, C) – Stupeň 1, 2, 3
VT
-ThP – skúšanie zvarových spojov termoplastov metódou VT – Stupeň 1, 2

pre výrobkové sektory c, w, wp, t, f, p (p len pre metódu VT) a ich kombinácie a pre priemyselné sektory H (Výroba) a Is (Servisné skúšanie).

Certifikácia fyzických osôb vykonávajúcich činnosti na vyhradených technických zariadeniach (VTZ):

 • Overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia tlakového podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok, opráv a obsluhy vyhradeného technického zariadenia plynového podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Schvaľovanie NDT pracovníkov podľa smernice o tlakových zariadeniach (PED)

Ako uznaná organizácia tretej strany (RTPO) podľa Prílohy 1 bod 3.1.3 nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní na trhu tlakových zariadení / Smernice 2014/68/EU,
na základe Rozhodnutia o autorizácii č. UNMS/00845/2021-801 001689/2021 vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS SR)

VT – skúšanie vizuálnymi metódami
PT
– skúšanie kapilárnymi metódami
MT
– skúšanie magnetickou práškovou metódou
RT
– skúšanie prežarovaním
UT – skúšanie ultrazvukom
LT – skúšanie tesnosti

Potrebné informácie nájdete tu:

Certifikácia systémov manažérstva

Ako certifikačný orgán v zmysle ISO/IEC 17021-1:2015 a ISO/IEC 17021-3:2017 (COSM), podľa ISO 9001:2015, na základe Osvedčenia o akreditácii č. O-085 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).

Certifikácia výrobkov

Ako certifikačný orgán výrobkov v zmysle ISO/IEC 17065:2012 (COV), na základe Osvedčenia o akreditácii č. P-057 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) dňa 15.11.2021.

Inšpekcia

Ako inšpekčný orgán v zmysle ISO/IEC 17020:2012 (IO), na základe Osvedčenia o akreditácii č. I-055 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) dňa 15.11.2021 pre:

 • Tlakové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, plynové zariadenia a ich časti
 • Strojové zariadenia a ich časti, technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií
 • Zariadenia na prepravu nebezpečných látok

Posudzovanie zhody prepravovateľných tlakových zariadení

Ako Autorizovaná/Notifikovaná osoba č. 2930, na základe Rozhodnutia o autorizácii č. UNMS/03446/2021-801-017352/2021 zo dňa 01.12.2021 vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR).

Činnosti v oblasti prepravy nebezpečných vecí

Ako poverená organizácia, na základe Poverenia č. PO/ADR/01/2022 zo dňa 31.01.2022 vydaného Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR).

Ako poverená organizácia, na základe Rozhodnutia č. P-RID-01-2022 zo dňa 28.09.2022 vydaného Dopravným úradom Slovenskej republiky.

Činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania

Ako oprávnená organizácia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:

 • Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových (v plnom rozsahu)
 • Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových (v plnom rozsahu)
 • Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových (v plnom rozsahu)