Certifikáty
Certificates

Zoznam vydaných a platných certifikátov / List of issued and valid certificates

Na základe dohody medzi Certifikačným orgán osôb TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. a certifikovanou osobou je povinnosťou certifikovanej osoby zasielať raz ročne certifikačnému orgánu informáciu o činnosti potvrdenú zamestnávateľom (Formulár F-302-46, F-302-47). Platnosť vydaného certifikátu, tak nebude pozastavená na základe významného prerušenia činnosti. Významné prerušenie činnosti je neprítomnosť alebo zmena pracovnej činnosti, ktorá certifikovanej osobe bráni vykonávať povinnosti zodpovedajúce stupňu, metóde a sektoru (sektorom) v rozsahu certifikácie, buď počas nepretržitého obdobia presahujúceho jeden rok alebo počas dvoch alebo viacerých období s celkovou dobou presahujúcou dva roky. Zákonná dovolenka alebo obdobie choroby alebo školenia kratšie ako 30 dní sa pri výpočte prerušenia neberú do úvahy.

Informácie o činnosti spolu so záznamami preukazujúce splnenie požiadaviek na zrakové schopnosti (Formulár F-302-03) v súlade s bodom 7.4 normy EN ISO 9712:2022 (ostrosť zraku na blízko 1x za rok, farebné videnie 1x za 5 kalendárnych rokov) zasielajte na email: certifikacia@tuv-thueringen.sk.