Predstavenie TÜV Thüringen Slovakia s.r.o.

Spoločnosť TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. je dcérskou spoločnosťou TÜV Thüringen e.V. a s účinnosťou od 01.10.2020 zastrešuje všetky jej aktivity na území Slovenskej republiky. Našou snahou je, byť pre našich klientov na Slovensku preferovaným partnerom, ktorý pre nich zabezpečí komplexné služby pri riešení rôznych požiadaviek na bezpečnosť, kvalitu a spoľahlivosť systémov a výrobkov so širokým portfóliom služieb.

K splneniu tejto úlohy kombinujeme jestvujúce kompetencie jednotlivých spoločností skupiny TÜV Thüringen s vlastnou (lokálnou) kompetenciou v oblasti inšpekcie a certifikácie.

Spoločnosť a jej pracovníci sa zaväzujú vykonávať svoje činnosti nestranne, na najvyššej úrovni profesionálnej spoľahlivosti a s najvyššou technickou odbornosťou a byť pri činnosti nezávislý od akéhokoľvek vplyvu na svoje hodnotenie a výsledky činností.
Viac sa dozviete v dokumente Vyhlásenie vedenia spoločnosti k nestrannosti

Cieľom spoločnosti je vykonávať akreditované inšpekčné a certifikačné činnosti tak, aby boli výsledky vykonaných inšpekcií, meraní, kontrol, skúšok a posudzovaní technicky dôveryhodné a aby nevznikla žiadna pochybnosť o možnosti ovplyvnenia výsledkov vo vzťahu k nezaujatosti, nestrannosti, dôveryhodnosti a vo vzťahu k ostatným možným komerčno-personálnym vplyvom.
Viac sa dozviete v dokumente Politika kvality

Spoločnosť aj jej pracovníci dôsledne dbajú na ochranu osobných údajov svojich klientov. Viac sa dozviete v dokumente Ochrana osobných údajov

Predstavenie skupiny TÜV Thüringen

Sme súčasťou silnej skupiny. „TÜV Thüringen Group“ je medzinárodne pôsobiaca skupina skúšobných, inšpekčných a certifikačných spoločností so sídlom v Erfurte, v Spolkovej republike Nemecko. Skupina, ktorá bola založená v roku 1907, sa vyvinula zo štandardnej skúšobnej organizácie na medzinárodného poskytovateľa služieb orientovaného na zákazníka a služby, s pobočkami v celom Nemecku a zastúpeniami v mnohých ďalších krajinách.

V skupine TÜV Thüringen sú skombinované kompetencie, skúsenosti, know-how a inovatívne nápady. Sme súčasťou siete, ktorá má viac ako 300 členov, združení, organizácií a iniciatív, ako aj národných a medzinárodných výborov expertov a vďaka tomu sme v úzkom kontakte so všetkými oblasťami vedy, techniky podnikania a politiky. To nám zaručuje potrebnú znalostnú výhodu pre inovatívne riešenia.

Pre potreby zákazníka sú denne s využitím metód, ako je

  • meranie
  • skúšanie
  • analýza
  • inšpekcia
  • kalibrácia
  • hodnotenie
  • certifikácia

vytvárané riešenia, ktoré zahŕňajú klasické skúšky zamerané na bezpečnosť zariadení a ich inštalácií, ako aj podrobné skúmanie výrobkov a materiálov.

V oblasti moderných technológií sa naši odborníci zaoberajú ochranou zdrojov, účinným využívaním energie a alternatívnych energií a pohonných systémov a starajú sa o spoľahlivosť a nákladovú efektívnosť zariadení, systémov a procesov vo všetkých odvetviach hospodárstva.

Skupina TÜV Thüringen je vo svojej činnosti objektívna a nezávislá. Základom jej nestrannosti a objektivity je viac ako 150 akreditácií, schválení a osvedčení na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

Naša filozofia:

„BEZPEČNOSŤ. KVALITA. SPOĽAHLIVOSŤ. 365 DNÍ V ROKU.“

Našim hlavným cieľom je odvrátiť nebezpečenstvá, ktoré môžu vyplynúť z technológie pre ľudí a životné prostredie.

Aby sme dosiahli tento cieľ, konáme v súlade so zásadami:

ikonka Absolútna orientácia na zákazníka
ikonka Zavedenie inovatívnych procesov v spoločnosti
ikonka Efektívne poskytovanie služieb
ikonka Vybudovanie základných kompetencií a špecializácia na podoblasti

V rámci našej zodpovednosti voči zákazníkom a úradom zabezpečujeme, aby boli splnené všetky požiadavky na dosiahnutie bezproblémových a spoľahlivých služieb. Staráme sa o to, aby naše služby spĺňali požiadavky zákazníkov a zabezpečujeme efektívnu a flexibilnú realizáciu objednávok. Neustále vzdelávanie a odborná príprava našich odborníkov zaisťuje trvalo vysokú úroveň odbornej spôsobilosti.