Aktuality / News:

12/2022

Náš tím sme posilnili o novú kolegyňu Ing. Dagmar Dudíkovú, ktorá pôsobí ako inšpektor strojových zariadení.

Mob.: +421 903 255 947
E-mail: dagmar.dudikova@tuv-thueringen.sk

Oblasť činnosti:

Ako oprávnená právnická osoba (v zmysle § 5 ods. 1 a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.):

- kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalácii, pred prvým použitím a po jeho inštalovaní na novom mieste.

- pravidelné kontroly alebo skúšky pracovného prostriedku v pravidelných lehotách;

- osobitné kontroly pracovného prostriedku po okolnostiach, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku pracovného prostriedku.

Ako akreditovaný inšpekčný orgán typu A:

- Inšpekciu strojových zariadení a ich časti, technických a technologických zariadení pred uvedením do prevádzky alebo v prevádzke, podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

09/2022:

Dopravný úrad Slovenskej republiky poveruje spoločnosť TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. vykonávaním činnosti inšpekčného orgánu podľa kapitol 6.7, 6.8, 6.9 a 6.10 RID a v súlade s oddielom 1.8.6 RID.

07/2022:

Dňa 17.08.2022 o 8:00 hod v Kysuckom Novom Meste sa uskutoční overenie odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu tlakových zariadení.

06/2022:

Dňa 28.06.2022 o 9:00 hod v Nitre sa uskutoční overenie odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu tlakových zariadení.

05/2022:

Dňa 24.05.2022 o 9:00 hod v Košiciach sa uskutoční overenie odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu tlakových zariadení.

Dňa 12.05.2022 o 9:00 hod v Bratislave sa uskutoční overenie odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu tlakových zariadení.

Dňa 10.05.2022 o 9:00 hod v Žiline sa uskutoční overenie odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu tlakových zariadení.

04/2022:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. – bolo po preverení zo strany Národného inšpektorátu práce a po preukázaní splnenia podmienok zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na vykonávanie činností overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení dňa 25. apríla 2022 udelené OPRÁVNENIE č. OPO-0001/21 na vykonávanie činnosti OPRÁVNENEJ PRÁVNICKEJ OSOBY.

01/2022:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky poveruje spoločnosť TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. na schvaľovanie typu a vykonávanie inšpekčných činností podľa ustanovení kapitoly 6.8, 6.9 a 6.10 dohody ADR.

12/2021:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky mení a rozširuje autorizáciu udelenú rozhodnutím zo dňa 23.02.2021 o posudzovanie zhody podľa zákona č. 254/2011 Z.z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach (Smernica 2010/35/EU-TPED).

11/2021:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. rozširuje ponuku svojich služieb ako inšpekčný orgán typu A v zmysle normy ISO/IEC 17020:2012 v nasledujúcich oblastiach:

- Tlakové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, plynové zariadenia a ich časti

- Strojové zariadenia a ich časti, technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií

- Zariadenia na prepravu nebezpečných látok

11/2021:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. rozširuje ponuku svojich služieb ako certifikačný orgán v zmysle ISO/IEC 17065:2012 o certifikáciu zváraných kovových konštrukcií a ich častí.

06/2021:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. rozširuje ponuku svojich služieb o certifikáciu systémov manažérstva kvality v zmysle ISO 9001:2015

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: info@tuv-thueringen.sk

05/2021:

BREXIT/UKCA:
TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. rozširuje ponuku služieb pre výrobcov tlakových zariadení exportujúcich svoje výrobky do Spojeného Kráľovstva o posudzovanie zhody v zmysle PER s následným udelením značky zhody UKCA.

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: info@tuv-thueringen.sk

03/2021:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. ponúka:

- vypracovanie NDT postupov prostredníctvom pracovníka s minimálne desaťročnou praxou v oblasti NDT a certifikovaného v stupni 3 v súlade s EN ISO 9712,

- zrevidovanie Vašich postupov a ich schválenie pracovníkom certifikovaným v 3 stupni v súlade s EN ISO 9712,

- nezávislú kontrolu treťou stranou v etape navrhovania, prípravy a realizácie Vašich výrobkov počas výroby, uvádzania výrobkov do prevádzky, prevádzkovej kontroly.

01/2021:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. rozširuje ponuku svojich služieb o proces teoretickej a praktickej prípravy pracovníkov NDT.

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: vzdelavanie@tuv-thueringen.sk

Dokumenty na stiahnutie

Na tomto mieste nájdete všetky dokumenty týkajúce sa činnosti našej spoločnosti, potrebné žiadosti, pravidlá a certifikačné poriadky.

Dotazník spokojnosti zákazníka

Za účelom skvalitnenia nami poskytovaných služieb si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka spokojnosti.

Užitočné linky:

Inštitúcia:

Kontakt:

TÜV Thüringen e.V.

https://www.tuev-thueringen.de/

Slovenská národná akreditačná služba

http://www.snas.sk/

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

https://www.unms.sk/

NANDO databáza notifikovaných osôb a RTPO

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/