Aktuality / News:

04/2024

16.decembra 2021 bola schválená nová norma EN ISO 9712:2022, Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel, ktorá je verziou normy ISO 9712:2021 a nahradila normu EN ISO 9712:2012. V súvislosti s prechodom na novú normu bolo stanovené prechodné obdobie na vydávanie certifikátov a schvaľovanie NDT pracovníkov v súlade s pôvodne platnou EN ISO 9712:2012 a v súlade s prílohou č. I, bodu 3.1.3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EU a Nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z., prílohy č.1, bod 3.1.3 o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu pre nedeštruktívne skúšanie nerozoberateľných spojov tlakových zariadení III. a IV. kategórie do 03.04.2024.
Certifikačný orgán osôb TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. vykonáva certifikáciu osôb v nedeštruktívnom skúšaní (NDT, ZfP) podľa novej medzinárodnej normy EN ISO 9712:2022. Certifikáty vydané v súlade s pôvodne platnou normu EN ISO 9712:2012 zostávajú naďalej platné, po ich zostávajúcu dobu platnosti.

Osvedčenie o akreditácii - Certifikácia osôb v NDT a fyzických osôb, ktoré vykonávajú skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a obsluhu na vyhradených technických zariadeniach tlakových, plynových, zdvíhacích a elektrických

Žiadosť o certifikáciu pracovníka NDT - podľa EN ISO 9712:2022

Príloha k žiadosti o certifikáciu pracovníka NDT - podľa EN ISO 9712:2022

Potvrdenie o zrakovej schopnosti pracovníka NDT - podľa EN ISO 9712:2022

Dohoda certifikovanej osoby s COO - podľa EN ISO 9712:2022

08/2023

Spoločnosť TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. získala dňa 15.07.2023 akreditáciu od Slovenskej národnej akreditačnej služby na vykonávanie certifikácie osôb v nedeštruktívnom skúšaní (NDT, ZfP) podľa novej medzinárodnej normy EN ISO 9712:2022, Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel, ktorá je verziou normy ISO 9712:2021 a nahrádza normu EN ISO 9712:2012.

04/2023

Spoločnosť TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. získala dňa 18.04.2023 oprávnenie od Národného inšpektorátu práce na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu:

  • Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení plynových (v plnom rozsahu
  • Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových (v plnom rozsahu)
  • Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových (v plnom rozsahu)

03/2023

Oznam vedúceho Certifikačného orgánu osôb k zmene normy EN ISO 9712 pre kvalifikáciu a certifikáciu pracovníkov nedeštruktívneho skúšania

Vážený klient,

Certifikačný orgán osôb TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. (ďalej ako „COO“) informuje svojich klientov o skutočnosti, že 16.decembra 2021 bola CEN schválená a vydaná nová norma EN ISO 9712:2022, Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel, ktorá je verziou normy ISO 9712:2021 a nahradila normu ISO 9712:2012.

Od 1.6.2022 je v platnosti aj slovenská technická norma STN EN ISO 9712:2022 - Nedeštruktívne skúšanie - Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania, ktorá má rovnaké postavenie ako majú vyššie uvedené oficiálne verzie.

Hlavné zmeny v porovnaní s predchádzajúcim vydaním normy sú:

a) objasnenie zodpovednosti pre certifikačný orgán, pre oprávnený kvalifikačný orgán, pre skúšobné stredisko a pre zamestnávateľa;

b) doplnené a revidované definície;

c) vymedzené zodpovednosti skúšajúcich a garantov;

d) revidované požiadavky na trvanie odbornej prípravy a na priemyselnú prax;

e) upravené požiadavky na skúšku zrakovej ostrosti;

f) revidované požiadavky na skúšky;

g) doplnená možnosť použitia psychometrického procesu podľa zváženia certifikačného orgánu;

h) revidované požiadavky na certifikačné dokumenty (certifikáty);

i) revidované požiadavky na podmienky certifikácie;

j) doplnené požiadavky na kandidátov požadujúcich predĺženie certifikátov;

k) revidovaný štruktúrovaný kreditný systém pri predĺžení certifikácie na stupne 1,2 a 3 a pri recertifikácii stupňa 3;

l) doplnenie novej prílohy F pre techniky-požiadavky na školenie, týkajúce sa techník;

m) doplnenie novej prílohy G pre psychometrické princípy na overovanie spoľahlivosti skúšok certifikačným orgánom;

n) ďalšie menšie technické a redakčné zmeny.

Okrem týchto zmien, je v norme uvedená aj informácia o tom, akým spôsobom je možné platnosť certifikátu predlžovať po certifikácii a recertifikácii. Platnosť certifikátu je 5 rokov.

Certifikačný orgán osôb predlžuje dobu platnosti certifikátu po predložení:

a) písomného dokladu o uspokojivom vyšetrení ostrosti zraku (videnia) na blízko vykonanom počas predchádzajúcich 12 mesiacov; a

b) písomného dokladu o uspokojivom vyšetrení farebného videnia a/alebo vnímania odtieňov sivej farby vykonané počas prechádzajúcich 60 mesiacov; a

c) písomného dokladu o pokračujúcej uspokojivej pracovnej činnosti bez významného prerušenia v metóde a sektore, na ktoré sa žiada o predĺženie certifikácie;

buď:

- dokladom o úspešnom absolvovaní praktickej časti skúšky alebo

- dokladom o úspešnom splnení požiadaviek štruktúrovaného kreditného systému.

Norma STN EN ISO 9712:2022 umožňuje využiť štruktúrovaný kreditný systém v rámci predĺženia certifikácie okrem iného napr. aktívnou činnosťou v oblasti NDT.

K praktickému hľadisku získavania a predkladania dokladov COO uvádzame, že napr. doklady ku skúškam ostrosti (kvality) zraku na blízko, farebného videnia musí vydávať a/alebo overovanie vnímania sivej stupnice musí vykonávať licencovaný lekár, zdravotná sestra, oftalmológ, optometrista; alebo iný vyškolený odborník.

Zamestnávateľ musí zdokumentovať osobné údaje uchádzača, ktoré musia obsahovať vyhlásenie o vzdelaní, školeniach a priemyselnej praxi a potvrdenie o ostrosti zraku potrebné na určenie spôsobilosti uchádzača. Ak je kandidát samostatne zárobkovo činná osoba, jeho priemyselnú prax musí potvrdiť garant. Garantom je fyzická osoba, ktorá kandidátovi potvrdzuje platnosť priemyselnej praxe. Garant musí byť certifikovaný na stupeň 2 alebo stupeň 3 v akejkoľvek metóde NDT.

COO TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. Vás bude postupne oboznamovať s normatívnymi zmenami, týkajúcimi sa Vás - certifikovaných osôb, či už prostredníctvom korešpondencie, alebo nášho webového sídla https://tuv-thueringen.sk/.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na certifikacia@tuv-thueringen.sk.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a veríme, že spoločným úsilím prispejeme k úspešnému prechodu na nové normatívne požiadavky.

12/2022

Náš tím sme posilnili o novú kolegyňu Ing. Dagmar Dudíkovú, ktorá pôsobí ako inšpektor strojových zariadení.

Mob.: +421 903 255 947
E-mail: dagmar.dudikova@tuv-thueringen.sk

Oblasť činnosti:

Ako oprávnená právnická osoba (v zmysle § 5 ods. 1 a 2 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.):

- kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalácii, pred prvým použitím a po jeho inštalovaní na novom mieste.

- pravidelné kontroly alebo skúšky pracovného prostriedku v pravidelných lehotách;

- osobitné kontroly pracovného prostriedku po okolnostiach, ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku pracovného prostriedku.

Ako akreditovaný inšpekčný orgán typu A:

- Inšpekciu strojových zariadení a ich časti, technických a technologických zariadení pred uvedením do prevádzky alebo v prevádzke, podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

09/2022:

Dopravný úrad Slovenskej republiky poveruje spoločnosť TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. vykonávaním činnosti inšpekčného orgánu podľa kapitol 6.7, 6.8, 6.9 a 6.10 RID a v súlade s oddielom 1.8.6 RID.

07/2022:

Dňa 17.08.2022 o 8:00 hod v Kysuckom Novom Meste sa uskutoční overenie odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu tlakových zariadení.

06/2022:

Dňa 28.06.2022 o 9:00 hod v Nitre sa uskutoční overenie odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu tlakových zariadení.

05/2022:

Dňa 24.05.2022 o 9:00 hod v Košiciach sa uskutoční overenie odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu tlakových zariadení.

Dňa 12.05.2022 o 9:00 hod v Bratislave sa uskutoční overenie odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu tlakových zariadení.

Dňa 10.05.2022 o 9:00 hod v Žiline sa uskutoční overenie odbornej spôsobilosti osôb na obsluhu tlakových zariadení.

04/2022:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. – bolo po preverení zo strany Národného inšpektorátu práce a po preukázaní splnenia podmienok zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na vykonávanie činností overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení dňa 25. apríla 2022 udelené OPRÁVNENIE č. OPO-0001/21 na vykonávanie činnosti OPRÁVNENEJ PRÁVNICKEJ OSOBY.

01/2022:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky poveruje spoločnosť TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. na schvaľovanie typu a vykonávanie inšpekčných činností podľa ustanovení kapitoly 6.8, 6.9 a 6.10 dohody ADR.

12/2021:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky mení a rozširuje autorizáciu udelenú rozhodnutím zo dňa 23.02.2021 o posudzovanie zhody podľa zákona č. 254/2011 Z.z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach (Smernica 2010/35/EU-TPED).

11/2021:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. rozširuje ponuku svojich služieb ako inšpekčný orgán typu A v zmysle normy ISO/IEC 17020:2012 v nasledujúcich oblastiach:

- Tlakové zariadenia, zdvíhacie zariadenia, elektrické zariadenia, plynové zariadenia a ich časti

- Strojové zariadenia a ich časti, technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií

- Zariadenia na prepravu nebezpečných látok

11/2021:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. rozširuje ponuku svojich služieb ako certifikačný orgán v zmysle ISO/IEC 17065:2012 o certifikáciu zváraných kovových konštrukcií a ich častí.

06/2021:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. rozširuje ponuku svojich služieb o certifikáciu systémov manažérstva kvality v zmysle ISO 9001:2015

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: info@tuv-thueringen.sk

05/2021:

BREXIT/UKCA:
TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. rozširuje ponuku služieb pre výrobcov tlakových zariadení exportujúcich svoje výrobky do Spojeného Kráľovstva o posudzovanie zhody v zmysle PER s následným udelením značky zhody UKCA.

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: info@tuv-thueringen.sk

03/2021:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. ponúka:

- vypracovanie NDT postupov prostredníctvom pracovníka s minimálne desaťročnou praxou v oblasti NDT a certifikovaného v stupni 3 v súlade s EN ISO 9712,

- zrevidovanie Vašich postupov a ich schválenie pracovníkom certifikovaným v 3 stupni v súlade s EN ISO 9712,

- nezávislú kontrolu treťou stranou v etape navrhovania, prípravy a realizácie Vašich výrobkov počas výroby, uvádzania výrobkov do prevádzky, prevádzkovej kontroly.

01/2021:

TÜV Thüringen Slovakia s.r.o. rozširuje ponuku svojich služieb o proces teoretickej a praktickej prípravy pracovníkov NDT.

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese: vzdelavanie@tuv-thueringen.sk

Dokumenty na stiahnutie

Na tomto mieste nájdete všetky dokumenty týkajúce sa činnosti našej spoločnosti, potrebné žiadosti, pravidlá a certifikačné poriadky.

Dotazník spokojnosti zákazníka

Za účelom skvalitnenia nami poskytovaných služieb si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie dotazníka spokojnosti.

Užitočné linky:

Inštitúcia:

Kontakt:

TÜV Thüringen e.V.

https://www.tuev-thueringen.de/

Slovenská národná akreditačná služba

http://www.snas.sk/

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

https://www.unms.sk/

NANDO databáza notifikovaných osôb a RTPO

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/